Afbeelding

Mededeling verkoop perceel nabij Toonkweg 2 te Zelhem door waterschap Rijn en IJssel

Wonen

ZELHEM - Op 22 april heeft het Waterschap Rijn en IJssel (hierna ‘WRIJ’) laten weten een perceel te willen verkopen, wat kadastraal (zaaknummer: 168110) bekend is als: Gemeente Zelhem sectie P nummer 565 gedeeltelijk. Het perceel heeft een totale oppervlakte van circa 00.00.81 ha. Gegadigde is de gemeente Bronckhorst, die het perceel van WRIJ in eigendom wenst te verkrijgen voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan Het Loo Zelhem.

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) geoordeeld dat een overheidslichaam dat het voornemen heeft een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn.

Aangenomen wordt dat dit arrest ook van toepassing is op het vestigen van zakelijke rechten en het aangaan van huur- of pachtovereenkomsten. Een selectieprocedure hoeft niet te worden geboden indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval dient het overheidslichaam zijn voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekend te maken dat een ieder daarvan kennis kan nemen, waarbij het dient te motiveren waarom naar zijn oordeel op grond van de hiervoor bedoelde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Motivering
Waterschap Rijn en IJssel is van mening dat de gekozen voorgenomen koper de enige serieuze gegadigde is voor het aangaan van een koopovereenkomst met betrekking tot de genoemde objecten. Dit vanwege het volgende: Voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan Het Loo Zelhem wenst de gemeente Bronckhorst eigendom te verkrijgen van WRIJ. De gemeente heeft eigendom nabij Gemaal Zelhem, dat WRIJ reeds in gebruik heeft. WRIJ wenst de eigendomssituatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke gebruikssituatie. De verkoop vindt plaats aan de enig aanliggende eigenaar en maakt onderdeel uit van een ruiling waardoor de eigendomssituatie in overeenstemming wordt gebracht met het huidige gebruik. WRIJ neemt derhalve aan dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Bij de beoordeling van de criteria komt WRIJ een zekere beleidsvrijheid toe.

Vervaltermijn
WRIJ zal na minimaal twintig kalenderdagen na datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot sluiten van de koopovereenkomst. Wie zich niet kan verenigen met dit voornemen, vanwege de mening dat degene op grond van de bovengenoemde criteria meent ook hiervoor in aanmerking te komen, dient uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na datum van deze publicatie, derhalve voor 13 mei 2024 bezwaren kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@wrij.nl onder vermelding van het betreffende kadastrale perceel en zaaknummer. Voor wie niet tijdig en gegrond aangeeft bezwaar te hebben, vervalt het recht om later juridisch actie te ondernemen tegen al het eerder genoemde, inclusief het indienen van een vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. In ieder geval wordt gesteld dat men dan afstand doet van rechten op dit gebied. De belangen van de partijen bij deze overeenkomst zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Beoordeling van reacties
Bij tijdige indiening van gemotiveerde reacties zal WRIJ deze beoordelen. Er kunnen zich vervolgens twee situaties voordoen:1. WRIJ is het met de reactie eens. Dit betekent dat WRIJ de verkoop van het object zal heroverwegen. 2. WRIJ is het niet eens met de reactie. In dat geval zal WRIJ een termijn van twintig kalenderdagen stellen waarbinnen nogmaals kan worden aangeven dat men zich niet kan verenigen met de voorgenomen verkoop. Dit kan worden gedaan, door een kortgeding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Geheel vrijblijvend geeft WRIJ met deze publicatie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad de datum 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.


vastgoed@wrij.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant