De N814, Wehlseweg bij Laag-Keppel. Foto: Liesbeth Spaansen

De N814, Wehlseweg bij Laag-Keppel. Foto: Liesbeth Spaansen

Uitgebreider onderzoek nodig maatregelen gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel

Vervoer

LAAG-KEPPEL/HUMMELO - Op 4 maart vond het bestuurlijk overleg plaats over de gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel Hummelo met bestuurders van gemeente Bronckhorst, Zevenaar, Doetinchem en provincie Gelderland. Hierin werd gesproken over mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Daarvoor is in 2023 een proef met landbouwsluizen uitgevoerd. Tijdens het bestuurlijk overleg bleek er geen eenduidige oplossingsrichting te zijn. Daarom is besloten om nog twee alternatieve oplossingsrichtingen te gaan onderzoeken. De klankbordgroep Hummelo/Laag-Keppel is hier ook van op de hoogte gesteld.

Geen problemen verplaatsen
In 2023 vond een proef met landbouwsluizen plaats als onderdeel van de gebiedsaanpak. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg heeft na de proef met de landbouwsluizen gesproken met enkele bewoners uit Laag-Keppel, Nieuw Wehl en Angerlo om in indruk te krijgen wat de impact van de proef met de landbouwsluizen was op hun dagelijks leven.

Gedeputeerde Ruitenberg: “Het belangrijkste is dat de maatregelen die we gaan nemen bijdragen aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid van heel het gebied rondom Hummelo/Laag-Keppel. We willen geen problemen verplaatsen. Juist daarom hebben we gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, die zoals de naam zegt, gericht is op het hele gebied.”

Conclusies bestuurlijk overleg
De bestuurders hebben tijdens het bestuurlijk overleg aangegeven zich zorgen te maken over de effecten die de proef met de landbouwsluizen had op de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs de wegen in Angerlo, Nieuw Wehl, Hoog-Keppel, Achter Drempt en de Energieweg in Doetinchem.

Op basis van deze zorgen hebben de bestuurders besloten om twee alternatieve oplossingsrichtingen te onderzoeken waarbij de negatieve effecten op deze wegen beter wordt verdeeld. Daarmee wordt dan een bijdrage geleverd aan de verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en voor de Hummeloseweg en Dorpsstraat in Laag-Keppel.

Alternatieve oplossingsrichtingen
De twee alternatieven die verder onderzocht gaan worden:
Eenrichtingsweg op de Wehlsedijk in combinatie met een eenrichtingsweg op de Hummeloseweg en een knip in de Hummeloseweg, waardoor verkeer geen doorgang meer heeft op deze weg. Daarnaast is ook nog steeds het alternatief van een landbouwsluis bij de Wehlsedijk in beeld als mogelijke maatregel.

Geen landbouwsluis Keppelseweg of doortrekking Sliekstraat
De landbouwsluis bij de Keppelseweg is volgens de uitkomsten van het onderzoek geen geschikte maatregel gebleken. Ook de doortrekking van de Sliekstraat ziet provincie Gelderland niet als een op zichzelf staande oplossing voor de problematiek in Laag-Keppel. Dit is uitgebreid in het bestuurlijk overleg besproken.

De gemeente Doetinchem onderzoekt wel of door de toekomstige woningbouwontwikkeling uitbreiding van het hoofdwegennet noodzakelijk is, maar dit heeft nu geen directe relatie met Laag-Keppel en eventuele maatregelen op de N814.

Uitvoering vervolg
De komende maanden worden deze alternatieve oplossingsrichtingen verder uitgewerkt samen met gemeente Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar. Meer informatie hierover volgt op de website. De omgeving zal tijdig worden geïnformeerd over de uitvoering.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant