<p>Nieuws vanuit het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. Foto: Liesbeth Spaansen</p>

Nieuws vanuit het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. Foto: Liesbeth Spaansen

Omgevingsvisie Bronckhorst zes weken ter inzage

Ambitie van de gemeente is hoog

Door Liesbeth Spaansen

BRONCKHORST – Het ontwerp van de ‘Omgevingsvisie Bronckhorst’ ligt met ingang van 26 november 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. “De omgevingsvisie is een instrument waarmee we ons voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Hiermee schetsen we onze ambitie, hoe we denken dat Bronckhorst er in 2035 uit zou moeten zien. Een belangrijke doel met de nieuwe omgevingsvisie is om de huidige strategische beleidsdocumenten te vervangen door één strategische visie”, legt wethouder Willem Buunk in een online persmoment op dinsdag 23 november uit.

De Omgevingswet is nu een stapeling van beleid, die nodig dient te worden opgeschoond en verhelderd. De omgevingsvisie van Bronckhorst is als concept vrijgegeven en ligt ter inzage voor inspraak. “We willen die inspraakronde ook echt gebruiken om het document verder te laten verrijken, dus we hopen nog op reacties waarmee we de puntjes op de i kunnen zetten, zodat het echt een breed gedragen visie is.”

Wethouder Buunk legt uit dat deze visie vooral kenmerkend is voor de gemeente Bronckhorst. “We maken zo duidelijk mogelijk keuzes, gericht op vijf strategische opgaven, die in de startnotitie zijn gedefinieerd. De nadruk ligt op de identiteit van Bronckhorst, een grote uitgestrekte gemeente met 44 dorpen en buurtschappen. Het gaat om gemeenschappen, die op zichzelf heel erg op elkaar lijken, maar elk een eigen karakter en een eigen eigenheid hebben. Elk van die gemeenschappen moet zich goed kunnen ontwikkelen en ook in 2035 een hele vitale gemeenschap zijn.”

Landschap is een belangrijke rode draad in alle gesprekken en interviews gebleken. “Het landschap is een ensemble van de gebouwde en ongebouwde omgeving. Het is niet alleen maar het groen, maar het gaat ook om de planologie, het rood. Groen en rood samen.” Ook overgangen van dorp naar buitengebied, zoals dorpsranden krijgen aandacht. “Daar willen we heel zorgvuldig en secuur mee zijn, want het geheel van buiten en binnen de bebouwde kop vormt het landschap wat je ziet.”

Opgaven en aandachtsgebieden
Hoewel opgaven, zoals Buunk omschrijft ‘soms een eufemisme is voor probleem of uitdaging’, vindt hij een opgave ook iets wat je heel belangrijk vindt. Bronckhorst gaat voor: sterke dorpen & leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, energie & klimaat, economie & landbouw en gezonde leefomgeving. “Ambitie is om als Bronckhorst binnen de Achterhoek de gezondste gemeente te zijn.” Daarnaast is er de focus op drie aandachtsgebieden: de Oude IJsselzone, de corridor langs de Zutphen Emmerikseweg en de Beekdalen.

Ambities
De gemeente Bronckhorst wil twee keer zo mooi worden. “Mensen zeggen dat zij Bronckhorst echt heel mooi vinden en dat moet zo blijven. Het is daarom een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat we bij elke verandering de gemeente proberen mooier te maken. Dan zou het zo moeten zijn dat in 2035 Bronckhorst niet alleen mooi is gebleven, maar dat het eigenlijk nog twee keer zo mooi is geworden.”

Naast het neerleggen van de conceptvisie ter inspraak, zullen ook nog bijeenkomsten worden georganiseerd, zodat een ieder die eerder in het proces betrokken is geweest, kan worden geraadpleegd. “Zo kijken we of de goede keuzes zijn gemaakt en kunnen we de visie aanscherpen of wijzigen. Deze uiteindelijke versie komt bij Raad, met daarbij een reactienota bij of andere zienswijze die is ingediend.”

De Omgevingsvisie Bronckhorst wordt een dynamisch document. “De wens van de Raad is om het nog deze raadsperiode af te ronden en dit niet over de verkiezingen heen te tillen. Mede door corona is het allemaal best wel wat vertraagd, maar de raadswerkgroep heeft al alle stappen van voorbereiding gedaan om deze visie vorm te geven”, aldus Buunk, die aangeeft dat het geen in beton gegoten visie is. “De Omgevingswet voorziet er juist in om ergens halverwege de volgende raadsperiode deze omgevingsvisie nog weer wat bij te stellen, bijvoorbeeld als de politieke prioriteiten wat anders liggen. Het moet natuurlijk een democratisch gedragen document en toekomstvisie blijven. Ik vind ook dat dat minstens elke vier jaar zou moeten. Met andere tussendocumentjes en hulpdocumentjes raak je het overzicht weer kwijt.” De visie is wel bindend voor de gemeente als strategische beleidskader voor de fysieke leefomgeving.

Fotowedstrijd
De gemeente had ook nu een fotowedstrijd uitgeschreven: ‘De schatten van Bronckhorst’. “We hebben de mensen opnieuw gevraagd: wat is nou echt je verborgen schat van Bronckhorst, wat is je mooiste plek en breng het in beeld. Van de inzendingen is een selectie gemaakt en daarvan zijn zes foto’s overgebleven.” Sommige foto’s van de fotowedstrijd zijn te zien in de ontwerp-Omgevingsvisie.
Op de foto’s van Esther Fopma (kinderen op de brug bij de Oude IJssel), Harm Hotink (boomkikker op het Boelekerlspad), Diane de Vries (Hengelse zand in de ochtendzon), Erwin Klein (molen bij Laag-Keppel met bebouwing op de achtergrond), Yann Horstink (Bronkhorster Molen met sterrenhemel) en Luuk Schipper (schaatsen op de uiterwaard bij Olburgen) kan via de facebookpagina van de gemeente Bronckhorst gedurende een week worden gestemd.

Inwonerspanel
In september en oktober 2021 heeft Moventem over de omgevingsvisie van de gemeente Bronckhorst een vragenlijst laten invullen door het inwoner- en bedrijvenpanel. In totaal hebben 638 inwoners en 220 ondernemers gereageerd. Verder is gesproken met ondernemers, experts, maatschappelijke organisaties, belangenvertegenwoordigers en inwoners.

Van de inwoners was 56% eens/14% neutraal/29% oneens/1% geen mening met de stelling om voorzieningen, zoals winkels en zorgvoorzieningen te spreiden over de hele gemeente en niet te concentreren in de grote kernen. 61%/14%/21%/3% wil de bouw van nieuwe woningen liever in de weilanden bij de kernen en niet op groene plekken zoals plantsoenen en grasveldjes in de kernen. 35%/24%/38%/3% vindt dat op plekken waar boeren stoppen, andere bedrijven uit Bronckhorst zich mogen vestigen. 50%/28%/14%/8% vindt het droogteprobleem in het buitengebied groter dan de wateroverlast door zware regenbuien in de kernen. 42%/26%/27%/5% behaalde de stelling over dat de gemeente hogere ambities moet hebben dan het landelijke beleid over volksgezondheid en intensieve veehouderij.
Tevens werd het ervaren van de directe leefomgeving beoordeeld: prettig samenleven (inwoners 88%; ondernemers 86%), gezond leefklimaat (85%; 83%), groen en natuur (79%; 81%), woningaanbod (65%; 71%), inrichting openbare ruimte (19%; 19%) en culturele voorzieningen (15%; 18%).

Als aandachtpunten voor de gemeente stonden voor inwoners het woningaanbod (75%), groen en natuur (37%) en inrichting van de openbare ruimte (36%) in de top 3. Voor ondernemers waren dit Woningaanbod (78%), lokale economie en werk (35%) en veiligheid (30%).

Inwoners beoordeelden het totaal op gemiddeld 7.9, ondernemers gaven een 7,8 gemiddeld. De uitkomsten van al deze vormen van participatie zijn gebruikt bij het maken van de Omgevingsvisie voor Bronckhorst.


www.bronckhorst.nl/ omgevingsvisie

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden