KBO jaarvergadering. Foto: Fons Stapelbroek
KBO jaarvergadering. Foto: Fons Stapelbroek

Nieuw logo KBO Keijenborg onthuld

Maatschappij

KEIJENBORG - Op woensdagmiddag 31 januari vond in dorpshuis De Horst de jaarvergadering van KBO Keijenborg plaats. Voorzitter Paul Seesing, opende de vergadering en heette de aanwezige leden van harte welkom. Hij was blij verrast over de grote opkomst (86 leden). Na de opening werd aandacht geschonken aan de overleden leden van het afgelopen jaar. Zij werden herdacht door het aansteken van een kaars. Tevens werd een toepasselijk gedicht voorgedragen waarna de namen werden genoemd. Nadien werd één minuut stilte gehouden.

Na de notulen van de vorige jaarvergadering die goedgekeurd werden, gaf de secretaris een goede weergave van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De voorzitter dankte de secretaris voor de weergave en het vele werk in deze. De penningmeester gaf een duidelijk inzicht in de cijfers van het jaar 2023 en kon het geheel afsluiten met een positief saldo. De kascommissie had de cijfers gecontroleerd en prees de zorgvuldigheid en complimenteerde de uitvoering. Zij vroegen de vergadering decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit werd door een spontaan applaus bekrachtigd.
De voorzitter maakte bij het onderwerp bestuursverkiezing kenbaar dat de penningmeester, Paulien Jansen aftredend is, maar zich nog voor één jaar herkiesbaar stelt. Dit geeft het bestuur de gelegenheid voor een goede opvolging te zorgen.
Tevens aftredend en niet herkiesbaar is Francy Wicherink. Tijdens haar zes jaar als bestuurslid, was zij de inspirator en kartrekker van vele activiteiten. Met name: ‘Fietsen Wieter Weg’, een activiteit binnen de KBO Keijenborg die veel belangstelling geniet, komt uit haar koker. Ook heeft zij veel tijd en aandacht geschonken aan de PR en hiermee KBO Keijenborg opnieuw op de kaart gezet. De voorzitter sprak hiervoor een dankwoord uit hetgeen een luid applaus opleverde! Helaas kon zij niet aanwezig zijn op de vergadering. De voorzitter zegde toe haar een bos bloemen en een envelop te zullen overhandigen voor al haar getoonde inzet, initiatieven en vrije tijd. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met twee nieuwe opvolgers: Dini Nijenhuis en Ria Menting. Beiden zijn erg enthousiast om aan hun nieuwe taak te beginnen.

Vóór de rondvraag was er nog een verrassing voor de aanwezigen. Op ludieke wijze werd het nieuwe logo voor KBO Keijenborg geïntroduceerd. Dit logo is ontworpen door plaatsgenoot Annemarie te Stroet. De letters ‘K’ ‘B’ ‘O’ symboliseren op hun eigen wijze een geheel: ze zijn nog herkenbaar als individuele letters, maar komen ook mooi samen: ze zijn in balans, gaan in elkaar op, vullen elkaar aan en geven ruimte, openheid. Bij KBO Keijenborg gaat het over verbinden, daarom zijn deze letters een geabstraheerd persoon geworden, die vriendelijk en uitnodigend zwaait. De kleurrijke en opbeurende kleuren geven een uitstraling en herkenning, waar hopelijk iedereen blij van wordt zo luidde de omschrijving.
Na de pauze was er een optreden van het duo ‘Buurvrouw en Buurvrouw’ uit Etten. Deze twee dames voerden verschillende sketches op in zang en toepasselijke kledij. Doordat ze een gevarieerd programma hadden moesten ze zich geregeld omkleden, hetgeen nogal wat tijd in beslag nam. Hierdoor konden de aanwezigen even gezellig bijpraten. Om 17.00 uur kwam aan deze geslaagde middag een eind. De voorzitter bedankte het duo voor hun humoristische bijdrage en alle aanwezigen voor hun komst en wenste allen wel thuis.

Het nieuwe logo van de KBO Keijenborg.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Zuid