<p>Advertentie in de krant van juli 1901. Foto: Archief Willy Hermans</p>

Advertentie in de krant van juli 1901. Foto: Archief Willy Hermans

Achterhoek 120 jaar geleden

HENGELO - Aan de hand van krantenberichten blikken we terug op gebeurtenissen uit het verleden. Deze week gaan we 120 jaar terug in de tijd naar maart/april 1901.

Door Willy Hermans

Stoomtrams Zutphen-Emmerik en Zutphen-Hengelo
'De voorzitter der Tweede Kamer is voornemens in de eerste openbare vergadering van de Tweede Kamer voor te stellen, om te laten onderzoeken de Wetsontwerpen tot toekenning van een renteloos voorschot voor een stoomtramweg van Zutphen naar de Pruisische grens; en tot toekenning van een renteloos voorschot voor een stoomtramweg Zutphen - Hengelo (Gelderland).'

‘s- Heerenberg – Beruchte stropers
'Eindelijk zijn de beruchte, snelvoetige stroopers, de gebroeders Driessen, die de politie en justitie reeds zooveel te doen hebben gegeven, gearresteerd, dankzij de activiteit van den Burgemeester van Bergh, baron van Hugenpoth. Deze was gewaarschuwd dat de beide gevaarlijke mannen zich in een bepaald gedeelte van het Berger Bosch ophielden. Met behulp van de gemeentelijke en Rijkspolitie en van marechaussée’s te paard werd het aangeduide terrein afgezet en omsingeld, het cordon nauwer toegehaald en eindelijk de hand gelegd op de gevluchte stroopers. Deze zijn terstond gevankelijk naar Arnhem overgebracht.'

Doetinchem - Electrische licht
'Het electrische licht heeft ook in deze gemeente zijn intrede gedaan. De drukkerij van den heer Misset, welke in 't afgeloopen jaar een groote uitbreiding onderging en machines van de nieuwste constructie verkreeg, bezit thans een complete electrische installatie. De Haarlemsche Machinefabriek (voorheen Gebr. Figée) installeerde circa 60 gloeilampen, een verlichting van 1000 kaarsen, voor de nieuw ingerichte Photo Zincographie en een electrische beweegkracht voor de zetmachines (systeem Typograph).'

Hengelo - Kippenloopen
'Wanneer men op een mooien dag een wandeling door het veld maakt, wordt men getroffen door het feit, dat de landlieden hier in de streek veel meer kippen houden dan vroeger. Dat ze daarbij bovendien naar een vast plan te werk gaan, kan men zien uit het steeds vermeerderend getal kippenschuurtjes en kippenloopen bij de woningen of wel in de weiden en bosschen. De coöperatie moge hare min-gunstige zijde hebben, ontkend worden kan het niet, dat zij menig landbouwer heeft wakker geschud en eene belangstelling bij hem heeft doen ontstaan in zaken van praktischen aard, welke op hun onderling verkeer een uitnemenden invloed blijft uitoefenen. Het heeft hen hun heil leeren zoeken bij hetgeen vereenigt, en hetgeen verdeelt werd daardoor noodwendig op den achtergrond gedrongen.'

Zutphen - Breien voor Transvaal
Daar het ons is gebleken, dat eenige dames hier ter stede, die met het oog op den naderenden winter in Transvaal, bouffanten en polsmoffen voor de Boeren willen breien daarvoor zwarte en gekleurde wol gebruiken, meenen wij goed te doen, door er nog eens aan te herinneren, dat gekleurde of zwarte wol oorzaak kan zijn dat de menschen die ze dragen, beter te onderscheiden en daardoor gemakkelijker te raken zijn. Khaki en alle andere kleuren tusschen grijs en geelbruin verdienen de voorkeur, omdat zij overeenkomen met de kleuren van den grond in Transvaal.'

Doesburg - Zalm sprong in boot
'De scheepsventer Booy had heden een aardig buitenkansje. Met zijn roeiboot stroomopwaarts roeiende, sprong op de hoogte van de ijzerfabriek een groote visch in de boot. Bij onderzoek bleek het een zalm te zijn van 12 kilo, welke hij aan een vischhandelaar alhier verkocht voor f 1,60 't kilo.'

Drempt - Botsing op de IJssel
'Door het in aanraking komen met de steenen op de hoogte van het Zwarte Schaar zonk Maandagmiddag een tjalkschip, geladen met graan, bestemd voor den firma Van der Lande te Deventer, schipper T. Nooitgedagt van Rotterdam. De lading was verzekerd; het schip, hetwelk nog onder water zit en waaraan door de zwelling van het graan groote schade is toegebracht, niet. Het gezonken tjalkschip groot 90 ton hetwelk met 40 last tarwe was geladen zal van Rijkswege worden gelicht.'

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden