Volgende fase in strijd om evenemententerrein in Zelhem

Buurt stapt bij goedkeuring door gemeenteraad naar Raad van State

ZELHEM - Het omstreden Bestemmingsplan evenemententerrein Halseweg 36 Zelhem krijgt op 26 september een voorlopige gemeentelijke ontknoping: de gemeenteraad van Bronckhorst zal er dan over beslissen. Het college van B en W heeft op 16 juli een voorstel ter goedkeuring aan de raad gedaan. De omwonenden, die slechts een klein deel van hun bezwaren zagen uitmonden in een aanpassing van het bestemmingsplan, hebben al aangekondigd vastbesloten door te strijden tegen het evenemententerrein: bij goedkeuring door de gemeenteraad stappen ze naar de Raad van State.

Sinds eind december 2018 ligt de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging en vergunning voor het kunnen exploiteren van een grootschalig evenemententerrein aan de Halseweg 36 te Zelhem ter visie. Vanuit de buurt, door bezorgde Zelhemmers en door overige belanghebbenden zijn meer dan zeventig zienswijzen ingediend en zijn ruim 500 handtekeningen gezet onder een petitie om de komst van dit evenemententerrein tegen te houden.
Het bestemmingsplan zou in april dit jaar in de gemeenteraad worden behandeld, maar de raad besloot tot uitstel gezien het grote aantal ingestuurde zienswijzen en de aangetoonde omissies in de aanvraag. Op basis van al die bezwaren en andere zienswijzen brachten de gemeente en de initiatiefnemer wijzigingen in het bestemmingsplan aan en werden nieuwe rapporten toegevoegd, in de hoop op een grotere kans van slagen in de gemeenteraad.

Tien
Van het negentigtal argumenten die zijn ingediend via de zienswijzen zijn er slechts tien gegrond verklaard door de gemeente en alleen op die punten heeft de initiatiefnemer veranderingen aangebracht in zijn plannen. In de ogen van Stichting TEH 36 (‘Tegen Evenemententerrein Halseweg 36’) is dat op twijfelachtige wijze gebeurd, maar het college achtte de aanpassingen voldoende om het voorstel opnieuw ter goedkeuring bij de gemeenteraad neer te leggen.
Verkeersveiligheid en bereikbaarheid tijdens een evenement met 4000 bezoekers zijn altijd zwaarwegende voorwaarden dus ook in het geval van dit voorgenomen evenemententerrein. In vele zienswijzen is er uitgebreid op gewezen dat deze niet gegarandeerd kunnen worden. Onderzoeken hiernaar zijn uitgevoerd door TEC uit Zelhem, in opdracht van de initiatiefnemer. Maar deze blinken niet uit in onafhankelijkheid, want dit bedrijf is volledig eigendom van Globe Security uit Zelhem, een bedrijf van de initiatiefnemer van het evenemententerrein en zijn dochters. Bovendien is TEC géén verkeerskundig bureau: het richt zich op advies en management van veiligheid. Indieners van zienswijzen hebben erop gewezen dat zowel de expertise als de onafhankelijkheid in het geding zijn.

Second opinion
Stichting TEH 36 (Stichting Tegen Evenemententerrein Halseweg 36) heeft voor eigen rekening Met Graumans, een gerenommeerd bureau dat zeer veel gemeenten bijstaat in haar verkeers- en mobiliteitsplannen, gevraagd een second opinion uit te voeren. De resultaten daarvan tonen gebreken aan in het rapport van TEC. Zo concludeert Graumans onder andere dat er onvoldoende parkeerfaciliteit is en dat de uitvalswegen (o.a. Aaltenseweg en Priesterinkdijk) volstrekt ongeschikt zijn en een groot risico vormen voor de verkeersveiligheid omdat grote stromen autoverkeer en fietsers/voetgangers niet van elkaar gescheiden kunnen worden.
De gemeente noemde in haar responsenota, zonder feitelijke onderbouwing, het rapport van Met Graumans ondeugdelijk en niet gefundeerd, maar besloot vervolgens toch een nieuw/aanvullend onderzoek uit te laten voeren, kennelijk om de onafhankelijkheids- en expertisekwestie uit de weg te gaan. Dit extra onderzoek is uitgevoerd door Overwatch uit Valkenswaard. Maar ook hier lijkt belangenverstrengeling op de loer te liggen, want Overwatch is een éénmansbedrijf dat Globe Security en TEC tot haar klanten/referenties rekent. Daarnaast beschikt Overwatch, volgens haar eigen website en gegevens van de Kamer van Koophandel, niet over de vereiste expertise op het vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit. In plaats van dat de gemeente alle schijn van afhankelijkheid en nepotisme wegneemt baseert ze haar advies wederom op wat initiatiefnemer aanlevert, aldus Stichting TEH 36.

Samenspraak
Het Coalitieprogramma 2018 - 2022 spreekt van een ‘open en uitnodigende, dienstbare overheid’. Men wil de leefbaarheid ondersteunen en behouden: ‘saamhorigheid en naoberschap….’. Ook ten aanzien van verkeersveiligheid zegt het college te hechten aan ‘samenspraak met omwonenden’. Maar die naar eigen zeggen echter geen samenspraak. Integendeel.
Op 27 maart 2018 heeft initiatiefnemer nog snel een informatiemoment georganiseerd voor omwonenden. Wethouder Hofman (Groen Links) verwijst hiernaar in zijn advies naar B&W, maar hij vermeldt niet dat slechts een deel van de ‘omwonenden’ pas enkele dagen vooraf is geïnformeerd over deze bijeenkomst. Die op een doordeweekse dag om 16 uur in Deventer werd gehouden, zodat het voor de bezwaarmakers bijzonder lastig was om aanwezig te zijn. Bovendien ontving een groot aantal belanghebbenden de uitnodiging zelfs een week te laat. De toenmalige gemeenteambtenaar (mevr. Pothof), die eerder belast was met deze vergunningaanvraag, was zeer ontstemd richting initiatiefnemer over deze gang van zaken.
Opmerkelijk is verder dat wethouder Hofman bekend was met deze handelwijze van de initiatiefnemer, maar dit nu in zijn advies aan B&W uitlegt als een positieve actie van diens kant voor het creëren van draagvlak in de buurt. Het college heeft vervolgens meteen op 16 juli ingestemd met het voorstel het gewijzigde bestemmingsplan ‘Landelijk gebied: veegplan 2019-1B’ aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat dagblad De Gelderlander op 1 augustus meldde dat de gemeente het bestemmingsplan heeft goedgekeurd is dus feitelijk onjuist.

Inspreekrecht
Op gemeentelijk niveau kunnen belanghebbenden op 12 september alleen nog gebruik maken van hun inspreekrecht bij de commissievergadering. Daarna beslist uiteindelijk de gemeenteraad op 26 september over het bestemmingsplan. Het vervolg bij goedkeuring staat al wel vast: dan stappen de omwonenden naar de Raad van State. Daarbij zal beroep en voorlopige voorziening worden ingediend waardoor het bestemmingsplan niet in werking mag treden tot de rechter hierover uitspraak heeft gedaan. De buurt is vastbesloten onvermoeibaar door te strijden tegen de komst van het evenemententerein.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden